Studia PodyplOmowe

Asystent rodziny – studia podyplomowe

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Studia podyplomowe na kierunku asystent rodziny mają na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zapewniając im nabycie niezbędnych umiejętności, kompetencji oraz uprawnień wymaganych na tym stanowisku. Program studiów podyplomowych skupia się na poznaniu regulacji prawnych oraz obowiązków asystenta rodziny. Studia przygotowują absolwentów do takich zadań, jak: doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze. Studentów uczy się m.in., jak organizować wsparcie dla rozwoju dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych. Studenci przygotowują się do pracy w roli asystenta rodziny, który jest na bieżąco z różnorodnymi formami wsparcia rodzin. Zakończenie studiów upoważnia do wykonywania zawodu asystenta rodziny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Cel studiów:

 • nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
 • przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
 • poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
 • poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
 • nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
 • rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r.

studia podyplomowe asystent rodziny

Adresaci Programu

Na studia podyplomowe asystent rodziny zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych asystent rodziny. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Asystent rodziny – studia podyplomowe

składa się z następujących modułów

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny (30 godz. w trakcie treningu interpersonalnego z elementami treningu intrapsychicznego poza MANS)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka pracy asystenta
 • Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • Charakterystyka problemów rodziny
 • Analiza potrzeb i problemów rodziny
 • Sporządzanie planu pracy z rodziną
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Problematykę mediacji w rodzinie
 • Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • Edukacja zdrowotna
 • Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
 • Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 • Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk

Wykładowcy

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Asystent rodziny – studia podyplomowe

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).