STUDIA PODYPLOMOWE

ESG w biznesie

Międzynarodowi eksperci

Partnerzy

Poznaj Menedżerską Akademię Energetyki i ESG

Poprzednie
Następne

Dla kogo są studia w obszarze ESG?

Program studiów podyplomowych ESG jest dedykowany przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, samorządowców, lokalnych decydentów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach m.in. zarządzania finansami z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, marketingu, społecznej odpowiedzialności, coachingu, zarządzania energią (w szczególności zieloną energią prosumencką), a także zarządzania i ochroną środowiska. Absolwenci studiów podyplomowych w obszarze ESG nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności, stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Moduły studiów podyplomowych w programie, takie jak:

 • ESG jako strategia rozwoju współczesnych organizacji,
 • Środowiskowe determinanty rozwoju współczesnej organizacji (ESG),
 • Zaangażowanie społeczne w zrównoważonej transformacji biznesu (ESG),
 • Zrównoważony ład korporacyjny (ESG),
 • Energetyka prosumencka – Odnawialne Źródła Energii w zrównoważonym biznesie ESG,

 

oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów, badaczy i praktyków z Polski i zagranicy. Studia ESG są dedykowane dla kadry kierowniczej i menedżerom, którzy dążą do wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju do swojej działalności. Program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem i osiągania długotrwałych korzyści ekologicznych i społecznych. Nasi absolwenci są gotowi sprostać wyzwaniom sektora finansowego i tworzyć rzeczywisty wpływ na zrównoważony rozwój.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

160 godzin

ECTS

60

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

esg w biznesie

REKRUTACJA TRWA

O studiach

Autorski program studiów podyplomowych ESG jest realizowany przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z EY Academy of Business oraz KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk. Studia podyplomowe w zakresie ESG to obecnie w pełni nowoczesny, perspektywiczny, prestiżowy, a zarazem rozpoznawalny kierunek studiów dedykowany dla współczesnych menedżerów, ludzi biznesu, ludzi sukcesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. 

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów, praktyków biznesu uznanych w Polsce oraz na rynku międzynarodowym, przez kadrę akademicką o dużym doświadczeniu dydaktycznym, a także badawczo-naukowym i projektowym w zakresie tematycznym studiów podyplomowych ESG. 

Zajęcia będą prowadzone w formule hybrydowej obejmującej zajęcia stacjonarne, wirtualne oraz praktyczne, które realizowane są w KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej (Konwersja Energii i Źródła Odnawialne). Studia podyplomowe w proponowanej formule hybrydowej nadają nową jakość i znaczenie kierunku ESG, postrzeganego przede wszystkim w wymiarze praktycznym.

Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych ESG zyskują nową wiedzę, doświadczenie, umiejętności praktyczne i kompetencje przekrojowe zwiększające ich potencjał, przewagę, wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. Zrównoważony rozwój nie jest już jedynie ideałem, ale stał się kluczową strategią biznesową dla współczesnych przedsiębiorstw. Program studiów skupia się na przygotowaniu przyszłych liderów biznesu do skutecznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Program studiów

Program studiów podyplomowych ESG pozwala na teoretyczne i praktyczne  uzupełnienie wykształcenia akademickiego w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania i biznesu, a także na uzyskanie kompetencji przyszłości. W szczególności, program studiów dotyczy jakościowej i parametrycznej wielowymiarowej oceny przedsiębiorstw, organizacji rządowych i pozarządowych, jak również akceleracji efektywności decyzyjnej w trzech zasadniczych wymiarach: środowiskowym, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Absolwenci studiów podyplomowych ESG będą przygotowani do działania rzecz zrównoważonego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę do wprowadzania zmian w swoich organizacjach, które sprzyjają zarówno środowiskowym, jak i społecznym celom.
 
Podczas toku studiów podjęte będą m.in. takie zagadnienia jak:
 
– ESG jako strategia rozwoju współczesnych organizacji
– Środowiskowe determinanty rozwoju współczesnej organizacji (ESG)
– Zaangażowanie społeczne w zrównoważonej transformacji biznesu (ESG)
– Zrównoważony ład korporacyjny (ESG)
– Energetyka prosumencka – odnawialne źródła energii w zrównoważonym biznesie ESG
zrównoważony rozwój

Cele studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych ESG jest transfer nowej jakościowo wiedzy w oparciu o dobre praktyki biznesu, a także nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji dotyczących możliwości konwergencji w wymiarach biznesowych, decyzyjnych, badawczych  oraz rozwojowych, trzech zasadniczych obszarów ESG –  istotnych w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. 

Novum studiów podyplomowych realizowanych przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk są zajęcia analityczne akcelerujące wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie raportowania oraz parametryzowania wskaźników zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności, i korporacyjnego ładu ESG, a także zajęcia laboratoryjne, których optyka dotyczy projektowania deweloperskiego i inwestycyjnego farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz nabycia praktycznych umiejętności w zakresie ESG na poligonie doświadczalnym Konwersji Energii i Źródeł Odnawialnych.

Ponadto, słuchacze będą mogli zapoznać się z informacjami wskazującymi na znaczenie ESG jako narzędzia działalności politycznej, ekonomicznej czy marketingowej oraz źródła przewag konkurencyjnych i rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, a także organizacji rządowych i pozarządowych.

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ukończenie studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • Wykształcenie z różnych dziedzin i zainteresowane uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy końcowej na podstawie wybranego tematu z zakresu ESG. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach
  2 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 2 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu  – on-line (pt. 17:30-20:15, sob.8:00-16:45).
 • Wykłady i laboratoria w KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk odbywają się stacjonarnie w wybrane soboty i niedziele.

Metody weryfikowania efektów uczenia się:

 • egzaminy
 • prace zaliczeniowe
 • udział w dyskusjach i case study
 • zadania realizowane w grupach
 • projekt dyplomowy (business project).
absolwent studiów esg

Sylwetka absolwenta

W podejmowaniu decyzji związanych ze zrównoważonym rozwojem, firmy stawiają na długotrwałe korzyści ekologiczne i społeczne, dbając o równowagę między zyskiem a ochroną środowiska. Absolwent studiów podyplomowych ESG będzie posiadał specjalistyczną wiedzę na temat istoty ESG w strategiach rozwoju współczesnych organizacji. Będzie znał uwarunkowania  środowiskowe, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego, metod raportowania ESG oraz praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i inwestycji OZE – realizowanych w wymiarach ESG. Będzie rozumiał pojęcie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, znał dobre praktyki ESG we współczesnym biznesie, a także w organizacjach rządowych i pozarządowych. Będzie potrafił tworzyć nowe scenariusze rozwoju swoich organizacji, uwzględniając strategie wynikające z ESG.

PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kontakt

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).