STUDIA PODYPLOMOWE

ESG w biznesie

Międzynarodowi eksperci

Dla kogo

Program studiów podyplomowych ESG jest dedykowany przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, samorządowców, lokalnych decydentów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach m.in. zarządzania finansami z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, marketingu, społecznej odpowiedzialności, coachingu, zarządzania energią (w szczególności zieloną energią prosumencką), a także zarządzania środowiskiem. Absolwenci studiów podyplomowych ESG nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności, stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Moduły studiów podyplomowych w programie, takie jak:

 • ESG jako strategia rozwoju współczesnych organizacji,
 • Środowiskowe determinanty rozwoju współczesnej organizacji (ESG),
 • Zaangażowanie społeczne w zrównoważonej transformacji biznesu (ESG),
 • Zrównoważony ład korporacyjny (ESG),
 • Energetyka prosumencka – Odnawialne Źródła Energii w zrównoważonym biznesie ESG,
 

oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów, badaczy i praktyków z Polski i zagranicy.

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

160 godzin

liczba zjazdów

12 zjazdy

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

REKRUTACJA TRWA

O studiach

Autorski program studiów podyplomowych ESG jest realizowany przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO. Studia podyplomowe w zakresie ESG to obecnie w pełni nowoczesny, perspektywiczny, prestiżowy, a zarazem rozpoznawalny kierunek studiów dedykowany dla współczesnych menedżerów, ludzi biznesu, ludzi sukcesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. 

Program studiów podyplomowych ESG pozwala na teoretyczne i praktyczne  uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu, a także na uzyskanie kompetencji przyszłości. W szczególności, program studiów dotyczy jakościowej i parametrycznej wielowymiarowej oceny przedsiębiorstw, organizacji rządowych i pozarządowych, jak również akceleracji efektywności decyzyjnej w trzech zasadniczych wymiarach: środowiskowym, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. 

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów, praktyków biznesu uznanych w Polsce oraz na rynku międzynarodowym, przez kadrę akademicką o dużym doświadczeniu dydaktycznym, a także badawczo-naukowym i projektowym w zakresie tematycznym studiów podyplomowych ESG. 

Zajęcia będą prowadzone w formule hybrydowej obejmującej zajęcia stacjonarne, wirtualne oraz praktyczne, które realizowane są w Centrum Badawczym IMP PAN KEZO w Jabłonnej (Konwersja Energii i Źródła Odnawialne). Studia podyplomowe w proponowanej formule hybrydowej nadają nową jakość i znaczenie kierunku ESG, postrzeganego przede wszystkim w wymiarze praktycznym.

Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych ESG zyskują nową wiedzę, doświadczenie, umiejętności praktyczne i kompetencje przekrojowe zwiększające ich potencjał, przewagę, wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Program studiów

SEMESTR 1 (80 godzin)

Moduł I:

ESG jako strategia rozwoju współczesnych organizacji

Proponowane przedmioty:

 1. Cele i kluczowe założenia zrównoważonego rozwoju
 2. Uwarunkowania prawne i operacyjne
 3. Transformacja organizacji ESG 
 4. Partnerstwo w realizacji celów ESG
 5. Wskaźniki ESG i ich raportowanie

 

Suma godzin: 40h

Moduł II:

Środowiskowe determinanty rozwoju współczesnej organizacji (ESG)

Proponowane przedmioty:

 1. Zarządzanie środowiskowe
 2. Różnorodność i odpowiedzialność środowiskowa
 3. Ekoinnowacje w zielonej transformacji biznesu
 4. Samowystarczalność energetyczna biznesu
 5. Raportowanie środowiskowe z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi

 

Suma godzin: 40h

SEMESTR 2 (80 godzin)

Moduł III:

Zaangażowanie społeczne w zrównoważonej transformacji biznesu (ESG)

Proponowane przedmioty:

 1. Cele i kluczowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu
 2. Kultura organizacyjna i etyka w odpowiedzialnym społecznie biznesie
 3. Społeczne i pracownicze aspekty odpowiedzialnych społecznie organizacji gospodarczych
 4. Konceptualizacja społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa
 5. Raportowanie wskaźników odpowiedzialności społecznej biznesu

 

Suma godzin: 34h

Moduł IV:

Zrównoważony ład korporacyjny (ESG)

Proponowane przedmioty:

 1. ESG w strategii przedsiębiorstwa
 2. Kompetencje odpowiedzialnego menedżera ESG
 3. Zarządzanie w strukturze organów zarządczych organizacji
 4. Wymogi prawne i zasady ładu korporacyjnego
 5. Odpowiedzialny ład organizacyjny

 

Suma godzin: 30h

Moduł V:

Energetyka prosumencka – Odnawialne Źródła Energii w zrównoważonym biznesie ESG

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w Centrum Badawczym IMP PAN KEZO w Jabłonnej (Konwersja Energii i Źródła Odnawialne)

Proponowane przedmioty:

 1. Energetyka prosumencka i Odnawialne Źródła Energii w wymiarach ESG
 2. Projektowanie developerskie i inwestycyjne farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 3. Energia słoneczna, wiatrowa, magazyny energii – poligon doświadczalny 

 

Suma godzin: 16h

Cele studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych ESG jest transfer nowej jakościowo wiedzy w oparciu o dobre praktyki biznesu, a także nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji dotyczących możliwości konwergencji w wymiarach biznesowych, decyzyjnych, badawczych  oraz rozwojowych, trzech zasadniczych obszarów ESG –  istotnych w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. 

Novum studiów podyplomowych realizowanych przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO są zajęcia analityczne akcelerujące wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie raportowania oraz parametryzowania wskaźników zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności, i korporacyjnego ładu ESG, a także zajęcia laboratoryjne, których optyka dotyczy projektowania deweloperskiego i inwestycyjnego farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz nabycia praktycznych umiejętności w zakresie ESG na poligonie doświadczalnym Konwersji Energii i Źródeł Odnawialnych.

Ponadto, słuchacze będą mogli zapoznać się z informacjami wskazującymi na znaczenie ESG jako narzędzia działalności politycznej, ekonomicznej czy marketingowej oraz źródła przewag konkurencyjnych i rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, a także organizacji rządowych i pozarządowych.

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ukończenie studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • Wykształcenie z różnych dziedzin i zainteresowane uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy końcowej na podstawie wybranego tematu z zakresu ESG. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach
  2 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 2 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu  – on-line (pt. 17:30-20:15, sob.8:00-16:45).
 • Wykłady i laboratoria w KEZO PAN odbywają się stacjonarnie w wybrane soboty i niedziele.

Metody weryfikowania efektów uczenia się:

 • egzaminy
 • prace zaliczeniowe
 • udział w dyskusjach i case study
 • zadania realizowane w grupach
 • projekt dyplomowy (business project).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych ESG będzie posiadał specjalistyczną wiedzę na temat istoty ESG w strategiach rozwoju współczesnych organizacji. Będzie znał uwarunkowania  środowiskowe, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego, metod raportowania ESG oraz praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i inwestycji OZE – realizowanych w wymiarach ESG. Będzie rozumiał pojęcie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, znał dobre praktyki ESG we współczesnym biznesie, a także w organizacjach rządowych i pozarządowych. Będzie potrafił tworzyć nowe scenariusze rozwoju swoich organizacji, uwzględniając strategie wynikające z ESG.

PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Kontakt