Doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowo-badawczej oraz rozwojowej, szczególnie w dziedzinie mechaniki płynów. Umiejętnie zarządza przedsięwzięciami B+R, uczestniczy w projektach grantowych zorientowanych na innowacje technologiczne. Umiejętność analitycznego myślenia oraz koordynowanie przedsięwzięć o wysokim stopniu złożoności, pozwalających rozwiązywać problemy w ramach powierzonych zadań w obszarach: gazoprzepuszczalności; porowatości; anizotropii; produkcji: biogazu, biowodoru; niekonwencjonalnej konwersji węgla.

Od listopada 2022 r. Profesor Instytut Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach.

W 2022 r. nagrodzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie za 2021 r.- nagroda przyznana w ramach pracy zespołowej, Zakład Technologiczny, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Państwowy Instytut Badawczyw Falentach – za opracowanie wdrożonego do praktyki rolniczej tematu: „Prosumencka mobilna mikrobiogazownia (instalacja dla produkcji biogazu rolniczego przy zastosowaniu gnojowicy świńskiej) na potrzeby gospodarstwa rolnego”.

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w wyniku postępowania habilitacyjnego dot. osiągnięcia naukowego pt. Gazoprzepuszczalność złoża szkieletowego w aspekcie oceny hydrodynamiki przepływu płynów na Politechnice Wrocławskiej, 2022.

Wdrożenie instalacji oraz technologii do produkcji biogazu zrealizowanej w ramach projektu o akr. BIOGAS&EE współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), 2019, obecnie okres trwałości projektu.

Nagrodzony Statuetką Zielonego Feniksa A.D. 2018 za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki – nagroda przyznana w ramach pracy zespołowej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – za opracowanie i wdrożenie: „Model monosubstratowego, przepływowego reaktora biogazowego”.

Finalista konkursu „START START-UP” w partnerstwie z VENTURE Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (działającym w ramach: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.) oraz Controlingonline Sp. z o. o. Cel konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych w ramach Business Model Canvas, 2016.

Uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w wyniku obrony dysertacji pt. Hydrodynamika przepływu gazu przez złoża porowate złożonej na Politechnice Opolskiej, 2015.