Studia PodyplOmowe

Logopedia

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku logopedy:

 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
 • przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej,
 • przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym,
 • przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem, rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy i logopedy.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń mowy i komunikacji językowej oraz prowadzenia w tym zakresie terapii logopedycznej. Orientuje się w problematyce psychologicznych oraz edukacyjnych uwarunkowań zaburzeń komunikacji, dysponuje również wiedzą w zakresie podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji. Posiada umiejętności posługiwania się wiedzą dotyczącą prawidłowego funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy w placówkach oświatowych (o ile posiadają także kwalifikacje pedagogiczne). Ponadto, ich kwalifikacje pozwalają na pracę w placówkach ochrony zdrowia, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych miejscach, gdzie potrzebne są usługi logopedyczne.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych LOGOPEDIA.

Aby ukończyć studia, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Należy zaliczyć wszystkie przedmioty objęte programem nauczania, przedłożyć pracę dyplomową oraz zdać egzamin końcowy.

Adresaci Programu

Na studia podyplomowe: Logopedia przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 semestry

Punkty ECTS

120

Lokalizacja

Warszawa

Program
Logopedia

składa się z następujących modułów

Blok przedmiotów lingwistycznych

1. Anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy i słuchu
2. Emisja i higiena głosu
3. Fonetyka i fonologia języka polskiego
4. Ortofonia i ortoepia
5. Kształtowanie mowy dziecka
6. Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
7. Zaburzenia mowy i komunikacji językowej

Blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych

8. Neuropsychologia
9. Oligofrenopsychologia
10. Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej
11. Psychologia rozwojowa
12. Psychoterapia
13. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
14. Zaburzenia procesów emocjonalnomotywacyjnych u dzieci
15. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego

Blok przedmiotów logopedycznych

16. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna
17. Jąkanie
18. Komputer jako narzędzie pracy logopedy
19. Logorytmika
20. Neurologopedia
21. Oligofrenologopedia
22. Surdologopedia
23. Seminarium dyplomowe
24. Praktyki zawodowe

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(16 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Logopedia

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).