Studia PodyplOmowe

Psychologia kliniczna2

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Wprowadzone zostaną też zasady komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną.

Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Studia te skierowane są do osób, które pragną pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym, udzielając im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania. Student pozna związki pomiędzy strukturami mózgu a zachowaniem człowieka. Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w zakresie zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci kierunku Psychologia Kliniczna są wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie psychologii, którzy zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania oraz terapii, wiedzą również jak planować postępowanie diagnostyczne.

psychologia kliniczna studia podyplomowe

Adresaci Programu

Na studia podyplomowe z Psychologii klinicznej zapraszamy magistrów psychologii. Na studia podyplomowe – jeśli będą miejsca – zapraszamy również absolwentów innych kierunków: pielęgniarki, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, duszpasterzy i inne osoby pracujące „przy łóżku chorego” mające motywację do poszerzenia wiedzy z psychologii klinicznej.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Psychologia kliniczna2

składa się z następujących modułów

Moduł I 

 • Wprowadzenie w zagadnienia psychologii klinicznej
 • Miejsce psychologii klinicznej we współczesnej psychologii i medycynie
 • Rola psychologa klinicznego w zespole terapeutycznym
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna i zasady opiniowania
 • Metody i techniki diagnostyczne stosowane w psychologii klinicznej
 • Różne formy pomocy psychologicznej (poradnictwo, psychoterapia i in.)
 • Psychoprofilaktyka
 • Psychologia sądowa
 • Etyka zawodowa psychologa klinicznego

Moduł II

 • Psychologia zaburzeń psychicznych
 • Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych
 • Główne klasyfikacje psychologicznych problemów zdrowotnych ( ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10)
 • Psychopatologia ogólna
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • Zaburzenia osobowości i problemy psychoseksualne
 • Uzależnienia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Kontakt terapeutyczny z chorym psychicznie, współpraca z chorym i rodziną

Moduł III 

 • Neuropsychologia
 • Struktura i czynność ośrodkowego układu nerwowego jako podstawa funkcjonowania psychicznego człowieka
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń neuropsychologicznych
 • Specyficzne problemy psychologiczne osób z różnymi zespołami neurologicznymi
 • Afazja
 • Psychogeriatria
 • Diagnoza neuropsychologiczna
 • Terapia i rehabilitacja osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Rola psychologa w oddziałach neurologii i neurochirurgii, współpraca w zespole leczącym

Moduł IV

 • Psychologia chorego somatycznie (psychosomatyka i somatopsychika)
 • Psychologia zdrowia
 • Stres psychologiczny i jego skutki dla dobrostanu biopsychospołecznego człowieka
 • Koncepcje psychosomatyki; mechanizmy zależności psyche-soma
 • Psychiczne, społeczne i zawodowe konsekwencje choroby somatycznej (specyfika chorób przewlekłych, terminalnych i in.)
 • Koncepcja i obraz własnej choroby oraz funkcjonowanie w roli chorego
 • Specyfika i znaczenie diagnozy psychologicznej w przypadku chorych somatycznie
 • Elementy psychoonkologii i psychologii bólu
 • Komunikowanie się z chorym i jego rodziną ( przedstawienie diagnozy, rokowania itp.)
 • Wsparcie psychologiczne i psychoterapia osób z problemami somatycznymi i psychosomatycznymi

Moduł V

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Teoretyczne modele zaburzeń wieku rozwojowego
 • Czynniki wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń (biologiczne, psychologiczne i społeczne)
 • Przebieg rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wpływ rodziny na rozwój i funkcjonowanie dziecka
 • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Zaburzenia opozycyjne, buntownicze i inne zaburzenia zachowania
 • Depresja, próby samobójcze i inne zachowania autoagresywne
 • Zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Upośledzenie umysłowe
 • Diagnoza zasobów osobistych i społecznych w problemach klinicznych dzieci i młodzieży (rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, testy organiczne, osobowość, emocje, system rodzinny)
 • Specyfika terapii psychologicznej w okresie rozwojowym

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(12 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Psychologia kliniczna2

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).