Studia PodyplOmowe

Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Studia podyplomowe organizowane we współpracy Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) http://www.pikw.pl z obszaru zarządzania: zarządzanie ryzykiem podatkowym organizacji. Obejmują podstawową wiedzę z zakresu:

 • zarządzania organizacją: zarządzania ryzykiem i zarządzania zespołami,
 • prawa podatkowego i rachunkowości, w tym rachunkowości podatkowej,
 • identyfikacji i reakcji na ryzyko podatkowe,
 • projektowania i wdrażania skutecznych systemów kontroli biznesowej, o której mowa w art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług,
 • praktycznego stosowania przepisów ordynacji podatkowej,
 • wykorzystanie metodyki audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego organizacji
zarządzanie przedsiębiorstwem studia podyplomowe

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.

Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub aktualizacja wiedzy o:

 • obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych, podatkowych skutkach ujmowania zdarzeń gospodarczych,
 • rachunkowości finansowej w tym podatkowej,
 • znaczeniu skutecznej kontroli biznesowej,
 • znaczeniu audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego działalności organizacji,
 • mechanizmach, instrumentach i procedurach kontroli podatkowej,
 • ryzyku podatkowym w związku z niezachowaniem należytej staranności, niewłaściwym sporządzeniem dokumentacji cen transferowych i wystąpieniem innych nieprawidłowości,
 • zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym o identyfikacji ryzyka, metodach oceny i analizy ryzyka podatkowego oraz zasady przygotowania i wdrażania mechanizmów skutecznej reakcji na to ryzyko.

Korzyści absolwenta

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom:

 • zrozumieć istotę działalności organizacji, niezależnie od tego jaka to działalność,
 • pogłębić wiedzę o rachunkowości jako usłudze w lub dla organizacji,
 • zrozumieć jak posługiwać się informacją zgromadzoną przez rachunkowość,
 • poznać zasady i niuanse systemu podatkowego i konstrukcję przepisów podatkowych, planować reakcję na ryzyko podatkowe
 • zaprojektować i wdrożyć skuteczny system kontroli biznesowej.

Słuchacze nabędą umiejętności:

 • organizacji zarządzania ryzykiem podatkowym,
 • projektowania i wdrażania kontroli biznesowej,
 • pracy zespołowej i pracy w zespole,
 • stosowania metodyki audytu wewnętrznego w zapewnianiu kierownika organizacji o legalności, skuteczności, efektywności zarządzania ryzykiem podatkowym,
 • zachowania sceptycyzmu zawodowego i niezależności w prowadzeniu audytu podatkowego.

Korzyści pracodawcy:

Wykształcenie pracowników posiadających umiejętności:

 • zapewnienia organizacji skutecznej kontroli biznesowej, o której mowa w art. 106m ustawy o VAT (ustawa o podatku od towarów i usług),
 • skutecznego zarządzania ryzykiem,
 • podejmowanie działań związanych z optymalizacją podatkową,
 • niezależnych specjalistów zapewniających o skuteczności polityki podatkowej,
 • kadry zarządzającej do podejmowania decyzji o poziomie obciążeń podatkowych.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat audytora podatkowego II stopnia
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.

(patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html).

Koordynacja i opieka merytoryczna PIKW Leszek Adamski, Dyrektor Departamentu Rozwoju,

tel. Biuro: +48 22 654 10 44, +48 601 363 809, e-mail: l.adamski@pikw.pl

Adresaci Programu

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie skutecznej kontroli biznesowej:

 • kierowników jednostek,
 • dyrektorów finansowych i skarbników ,
 • głównych księgowych i kierowników działów podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych
 • kadry kierowniczej,
 • osoby, które chcą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo–podatkowych.

Kandydat na studia powinien mieć podstawową wiedzę z rachunkowości i doświadczenie życiowe wynikające z pracy w lub dla organizacji

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa

składa się z następujących modułów

 • Zarządzanie organizacją seminarium
 • Zarządzanie ryzykiem organizacji seminarium
 • Prawo podatkowe seminarium
 • Ordynacja podatkowe seminarium
 • Zarządzanie zespołami seminarium
 • Ryzyko podatkowe seminarium
 • Seminarium projektowe
 • Egzamin końcowy

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).